หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีมาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การใช้บริการ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน อาคาร สะพาน ท่อลอดเหลี่ยมและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน
 
 
 
 

ส่งเสริมและป้องกัน / แก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ช่วยเหลือสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
 
 
 
 

จัดระบบโครงการป้องกันอุทกภัย และภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการกำจัดขยะ
 
 
 
 

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในด้านการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม โปร่งใสรวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี ประสิทธิภาพในการทำงาน