หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ชาวบ้านในตำบลดงประคำ มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทาง ศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 
วัด มี จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

วัดโคกสมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดดงประคำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดท้องโพลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดสวนอธิฐานบารมี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดวังงิ้วงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดเขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดทุ่งตาเปรี้ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดเขาปรัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
สำนักสงฆ์ มี จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สำนักสงฆ์อู่ตะเภาทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

สำนักสงฆ์บึงหล่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา มี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนวัดท้องโพลง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนวัดเขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
โรงเรียนมัธยมศึกษา มี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งตาเปรี้ยว (อบต.ดงประคำ)
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งตาเปรี้ยว – ทุ่งน้ำใส
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน มี จำนวน 11 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท้องโพลง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดงประคำ
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3      

ป้อมบริการประชาชน หมู่ 4 จำนวน 1 แห่ง
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4      
 

รถยนต์บรรทุกน้ำ(ขนาดความจุน้อยกว่า 10,000 ลิตร)
    จำนวน 1 คัน

รถกระเช้า จำนวน 1 คัน

รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน