หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
วิสัยทัศน์ อบต.ดงประคำ
“มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค
มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
มุ่งสู่การเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”
วัดเขาน้อย
บึงหล่ม
วัดวังงิ้วงาม
วัดดงประคำ
วัดท้องโพลง
สถานที่สำคัญในตำบลดงประคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
1
2
3
 

 
 
 
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.ที่ พล 0023.2/ว6587 ลว. 22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6583 ลว 22 ก.ย.64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
แจ้ง ทน.พล. โครงการพัฒนาวิชาศึกษานิเทศก์ในสถานการณ์โควิด 19 และมุมิตาจิตศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณราชการ 2564ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/15747 ลว 22 ก.ย.64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 542 ลว 22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 48 
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6588 ลว 22 ก.ย.64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
การดำเนินกิจกรรม หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 543 ลว 22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 73 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ก.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 541 ลว.22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 89 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/15675 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
แจ้ง อ.วัดโบส์ ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ ที่ พล 0023.3/15696 ลว 21 ก.ย.64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5399 ลว 20 ก.ย. 64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น งวดที่ 3 ที่ พล 0023.5/ ว 15674 ลว. 21 ก.ย. 64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ พล 0023.3/ว 6553 ลว 21 ก.ย. 64  [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 540 ลว 21 ก.ย.64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 109 
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว6535 ลว. 20 ก.ย. 64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 120 
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งว่าง) ที่ พล 0023.4/ว 6542 ลว. 20 ก.ย. 64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
รายงานสรุปผลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New normal ระดับ 3 ฯ ที่ พล 0023.3/ว 539 ลว 20 ก.ย.64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
แจ้ง อ.วังทอง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/15608 ลว 20 ก.ย. 64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้อปท.รายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในสถานการณ์ฯ ที่ พล 0023.1/ว 538 ลว. 20 ก.ย. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0023.2/ว6536 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 74 
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 6540 ลว. 20 ก.ย. 64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2113  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2099  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2101  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2106  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะไม้ – เก้าอี้ไม้  

วัดดงประคำ  
 
 
 
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โด [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ป [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างขุดลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณหนองก [ 20 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่) กองช่าง โดยวิ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) กองสาธารณสุขและ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พันเสา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกส [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.พันเสา นายธราดล อภิจารี ปลัดอาวุโสอำเภอบางระกำ และนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.พันเสา ประชุมสภาเทศบาลตำบลพันเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กันยา [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษษและซ่อมแซมเครื่ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ เทศบาลตำบลบางระกำ ร่วมกับ อสม.ทำการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเชิงรุก ณ ภาย [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องพิรุณแก้ว [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนทอง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยเข้ารับรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธาร [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลนครไทยฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนภายในตำบลนิคมพ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิค [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
   
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 78  ตอบ 0  
เว็บไซต์อบต.ดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.พ. 2561)    อ่าน 1836  ตอบ 0  
     
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 มี.ค. 2561
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดงประคำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ
โทรศัพท์ : 055-009-766 โทรสาร : 055-009-554
จำนวนผู้เข้าชม 4,777,016 เริ่มนับ 7 มี.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-205-6565