หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕,๖ สายบ้านเขาน้อย-บ้านทุ่งตาเปรี้ยว(เริ่มจากคลองโจน ม.๕ - นานายธวัชชัย ทิพย์มี ม.๖) โดยมีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงประคำ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๒-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๒ สาย หมู่ที่ ๓ บ้านท้องโพลง สายที่ ๑ สายบ้านนายประมาณ มีคำ มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สายที่ ๒ สายบ้านนายกาหลง สมยาโรน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดงประคำกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก จากบ้านนายไพโรจน์ หิงหลวง - บ้านนายจำปี อินเป็ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองอ้ายกาบ โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓) ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๒ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงประคำ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๔๘,๔๑๖-๕๘-๐๐๕๗,๔๑๖-๖๑-๐๐๘๑, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด)ตลับหมึก ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองช่าง) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บริเวณที่ทำการ อบต.ดงประคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลดงประคำ รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ดงประคำ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11