หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
     
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ตำบลดงประคำ เดิมอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตำบลทับยายเชียง ต่อมาเมื่อปี 2520 ได้รับอนุมัติ จากกรมการปกครอง แยกตำบลทับยายเชียงมาเป็นตำบลดงประคำ
 
 
"องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง หน้า 5 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลดงประคำ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ตั้งอยู่ เลขที่ 199 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งตาเปรี้ยว ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ห่างจาก อำเภอพรหมพิราม ประมาณ 17 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด -พิษณุโลก เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตร มีอาณาเขตการปกครองมีพื้นที่ 95 ตร.กม.
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
ลักษณะพื้นที่ดอน ราบลุ่ม รับน้ำจากภูเขาเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตการส่งน้ำชลประทานบางส่วน 30 % ของพื้นที่
 
     

ฤดูฝน จาก เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม

ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน
ในรอบปีสำหรับเดือนที่หนาวที่สุด มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส สำหรับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 – 44 องศาเซลเซียส ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม และทิ้งช่วงใน กลางฤดูฝนเกือบทุกปี
 
   

อาชีพประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม 80%
 
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,623 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,281 คน คิดเป็นร้อยละ 49.65

หญิง จำนวน 4,342 คน คิดเป็นร้อยละ 50.35
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,777 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 90.77 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านโคกสมอ 372 371 743 236  
2   บ้านคลองตก 313 303 616 216
  3   บ้านท้องโพลง 526 502 1,028 366  
4   บ้านป่าแดง 412 446 858 286
  5   บ้านเขาน้อย 421 434 855 298  
6   บ้านทุ่งตาเปรี้ยว 497 540 1,037 357
  7   บ้านฟากบึง 377 350 727 205  
8   บ้านแหลมทอง 267 283 550 170
  9   บ้านเขาปรัง 369 398 767 217  
10   บ้านคลองอ้ายกาบ 379 355 734 236
  11   บ้านทุ่งน้ำใส 348 360 708 190  
    รวมทั้งสิ้น 4,281 4,342 8,623 2,777
 
จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (สำนักงานทะเบียน อำเภอพรหมพิราม)